skip to Main Content

Perspektiv på styrning – Hur ser styrning ut som främjar motivation och innovation i kunskapsintensiva verksamheter?

Trafikverket – om motivation och styrning

Projektet styrning och motivation är ett treårigt forskningsprojekt beställt av Trafikverket. Projektet handlar om kopplingen mellan styrning och motivation och utgår från frågan: hur styr man en organisation utan att påverka medarbetarnas motivation negativt? Hur ser sambandet mellan styrning och motivation ut och hur kan den informella styrningen stödja motivation och kreativitet?

Utifrån dessa övergripande frågor undersöker projektet förutsättningarna för en styrning och ett ledarskap som stimulerar kreativitet och motivation. Projektet studerar dessa förutsättningar utifrån tre perspektiv: verksamhetens kultur, dialogmönster bland medarbetarna samt medarbetarnas möjlighet till inre motivation och flow.

Projektet syftar till att nå fördjupade insikter om hur styrformer som stimulerar kreativitet och motivation kan bidra till ökad effektivitet i en modern myndighet.

Forskare i projektet är Johan Hansson, Fredrik Molin och Birgitta Södergren. Vid frågor kontakta gärna: Johan Hansson Mobil: 070-623 53 87 E-post: johan.hansson@ipf.se

Modern resultatstyrning – en kunskapsöversikt beställd av Trafikverket

Denna kunskapsöversikt är en förstudie i projektet som är ett initiativ från Trafikverket. I sin strävan att vidareutvecklas mot en modern myndighet kännetecknad av innovation och nyskapande, vill Trafikverket ha mer kunskap om hur styrning kan stimulera kreativitet och motivation.

Liksom de flesta organisationer, både i offentlig och privat sektor, har Trafikverket väl utvecklade system för mål- och nyckeltalsbaserad styrning. Den fråga man ställde var: Om man ser styrning ur individernas perspektiv, och vill främja ansvarstagande, motivation och engagemang – vilka andra former för styrning kan vara till nytta? Vad säger forskningen? Hur kan olika sätt att styra organisationer kombineras med de formella styrsystemen?

Slutsatsen från studien är att olika kompletterande sätt att styra organisationer, genom strukturer, värderingar, lärande, nyckeltal, ledarskap, kulturer, synsätt o.s.v. bör ses som en helhet, som skapar förutsättningar för individens motivation och kreativitet. Detta talar också för ett ökat samarbete mellan olika professioner, nivåer och funktioner i arbetet med organisering, ledning och styrning.

Från IPF deltog Johan Hansson, Fredrik Molin och Birgitta Södergren. Projektet avslutades i januari 2014 och slutrapporten finns här.

Vid frågor kontakta gärna: Birgitta Södergren
Mobil: 070-540 27 28
E-post: birgitta.sodergren@ipf.se

Back To Top