skip to Main Content

Vi på IPF Institutet för Personal- och Företagsutveckling

Vårt uppdrag är att skapa lärande möten i kunskapsfronten inom organisation och ledarskap i tider av fundamental transformation, där mycket av det vi tar för givet kommer att omförhandlas.

IPF AB ägs av Uppsala universitet och hjälper organisationer, chefer och ledare att hantera dagens och morgondagens komplexa utmaningar. För oss är chefs- och ledarutveckling verksamhetsnära och med fokus på resultat, samtidigt som vi har ett nyfiket och kritiskt förhållningssätt till perspektiv och metoder. Vi strävar efter att höja nivån i branschen för chefs- och ledarutveckling, utifrån ett akademiskt och vetenskapligt förhållningssätt.

Vi arbetar med chefs- och ledarutveckling på alla nivåer i våra kundorganisationer, från specialister till högsta chefsnivån. Formerna kan vara såväl ledarskapsprogram som anpassade insatser för ledningsgrupper, och olika former av mer individuellt eller utmaningsdrivet stöd.

Som konsultorganisation är IPF unikt genom att också vara ett nav för olika former av praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på områden som effektiv styrning, samverkan, medledarskap, transformativ förändring och arbetsmiljö. Detta gör vi som uppdrags- och följeforskning i samverkan med företag, intresseorganisationer, och offentliga och ideella verksamheter.

Back To Top