skip to Main Content

Förändringsledning
Att leda förändring innebär alltid en utmaning. Att ändra kurs kräver energi, engagemang, mod och flexibilitet. Mycket i den trygghet vi behöver utmanas i en förändring. Ändå är denna förmåga viktigare än någonsin när historisk framgång inte utgör någon garanti för fortsatt positiv utveckling. Tvärtom, historisk framgång kan skapa attityder och struktur som försvårar flexibilitet och förändring. De framgångsrika är de som snabbast uppfattar marknadens och intressenternas behov och signaler och dessutom kan agera i linje med detta.

IPF bedriver egen forskning inom området förändring och agilitet. Vi stödjer och utvecklar organisationer, ledare och medarbetare att hitta rätt i förändring, ledar- och medarbetarutveckling.

Transformativt ledarskap
Förändring som kastar en verksamhet utanför dess invanda ramar är tids- och resurskrävande. Inte så svårt att förstå med tanke på att människors invanda tanke och handlingsmönster utmanas.

Transformativ förändring betyder att man skapar en organisation som ser helt annorlunda ut än tidigare med nya antagande och sätt att arbeta.  IPF stödjer sig på forskning om förändring som visar på styrkan med ett transformativt ledarskap – ett ledarskap som lockar fram den inre motivationen hos medarbetare, där ledningen har visionära och långsiktiga mål och litar på att medarbetare kan och vill ta ansvar.

Organisatorisk agilitet
Organisatorisk agilitet handlar om den förmåga en organisation har att anpassa sig till omvärldsförändringar. Här är några centrala färdigheter som en organisation kan och behöver utveckla för att stärka sin agila förmåga:

  • Förmåga att spana framåt och utåt – ”zooma ut” och se vad som händer i omvärlden och hos dem man är till för: kunder, medborgare, patienter etc. Att utifrån det man ser och prognosticerar, ”zooma in” och bestämma vad som skapar mest värde och nytta att göra.
  • Förmåga att enas om riktning och prioriteringar utifrån dessa omvärldsspaningar. Ofta kräver detta ett annorlunda och mer flexibelt strategiarbete.
  • Förmåga att omallokera resurser till nya och viktiga områden – och beredskap att ”riva” funktionsgränser
  • Träna hela organisationen i förändringsberedskap

Självas insikten om att man behöver dessa färdigheter är central för att utveckla agilitet som organisation, och är där man behöver börja.

Agilt ledarskap
Agilt ledarskap är en utveckling av det transformativa ledarskapets visionära och inspirerande ledarskap med den vinkeln att det agila ledarskapet identifierar behovet av omvärldsspaning och ett antal distinkta färdigheter som underlättar eller möjliggör en hantering av omvärldens förändringstakt.

Exempel på färdigheter och förmågor är:

  • Kontextförståelse – zooma ut och in kring omvärldens och kontextens förutsättningar
  • Intressentförståelse – vilka behöver jag ha med mig för att hantera mitt uppdrag – hur ska jag motivera dessa personer att delta?
  • Kreativ problemlösning – hitta flera och kreativa möjligheter att hantera ”elaka problem”.
  • Personligt ledarskap – hur ska och kan jag som individ bidra och bete mig i det samspel som krävs för att skapa värde och nytta i en komplex omvärld.
  • Ett antal ledarskapsförmågor och beteenden som bidrar till att en organisation kan skapa värde och nytta av alla medarbetare.
  • Ett ledarskap som i grunden bygger på förståelse för balansen mellan omvärldskrav och kreativt samskapande.

Vuxenutveckling (Adult Development)
Med nya agila sätt att leda och styra följer ett ledarskap som inte riktigt känns igen i traditionella ledarutbildningarna eller vid rekrytering av ledare. Dagens ledare behöver hantera och förstå komplexa skeenden i allt högre utsträckning. Vi anser att detta gäller de flesta organisationer i de flesta branscher idag.

Ett växande och dynamiskt forskningsfält där IPF har bedrivit aktiv forskning är inom Adult Development (Vuxenutveckling). Det fokuserar på den vuxne chefens/ledarens förmåga att förstå och rätt agera i komplexa skeenden. En utgångspunkt är att graden av vuxenutveckling både kan mätas och aktivt utvecklas hos individen. Utvecklingen ligger i att förflytta fokus från egna närliggande uppgifter och frågor till att omfamna alltmer komplexa perspektiv. Det innebära förmåga att ha en längre tidshorisont, att väga in flera perspektiv, involvera fler intressenter i ett samskapande etc. En ledare med fler sådana utvecklade perspektiv i sin repertoar kan både agera mer agilt, och vid behov bli ”experten” om så krävs. Forskning visar att ledarskapsagilitet kan mätas, utvecklas och tränas. IPF erbjuder tester, verktyg och pedagogik inom detta nya och spännande område.

För mer information om vuxenutveckling kontakta Eva Brandt. E-post: eva.brandt@ipf.se  Tel: 070-536 62 28

För mer information kontakta Kristina Tirén
E-post: kristina.tiren@ipf.se
Tel: 070-728 76 10

Back To Top