skip to Main Content

En plats för vardagens ledarskap

Med handledning och coachning utvecklar vi det personliga ledarskapet hos chefer och ledare som står inför omställningar, förändring och dilemman.

Vi erbjuder coachning både individuellt och i grupp. Chefshandledning genomförs på alla nivåer och skräddarsys utifrån uppdragsgivarens specifika behov, förutsättningar och önskade mål. Det kan röra sig om olika verktyg som kan prövas på hemmaplan mellan tillfällena och personlighetstester som ex Interpersonal Dynamics Inventory (IDI) som kan bidra till en mer mångfacetterad bild av sig själv och det egna ledarskapet.


Individuell coachning

Vi delar det sätt som International Coach Federation (ICF) beskriver coachning: Coachning är att gå in i ett partnerskap med en eller en grupp av klienter i en kreativ och tankeväckande process, som ska inspirera dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Coachens roll är att medvetandegöra, motivera och utmana. För det använder coachen sitt aktiva lyssnande, kraftfulla frågor och direkt kommunikation för att föra processen framåt. Klienten får hjälp att sätta mål och hitta strategier för att utvecklas och nå längre. Coachningen lyfter individens styrkor och stärker den egna förmågan att skapa förändring. Med coachens hjälp tar klienten också eget ansvar för processen som leder fram till målet. Med ökat ansvar följer också normalt att man gör mer av det som är viktigt, ökar sitt fokus och sin närvaro, samt blir tydligare och säkrare.

Coachning utgår från individens särskilda behov, vilket kan göra det till ett bra komplement till andra utvecklingsinsatser och utbildningsprogram. Flera studier visar att utfallet av en mer generell ledarutbildning blir större om den kombineras med coachning.

På IPF finns konsulter som genomgått ACC-utbildning, men även en rad seniora personer med mångårig erfarenhet av denna form av arbetssätt såväl som legitimerade psykologer. Dessutom har vi mångåriga samarbeten med högt kvalificerade personer inom coachning och handledning.


Coachning i grupp och grupphandledning

Handledning och coachning är när den används i grupp ett kraftfullt sätt att på lika villkor stödja och ta stöd av andra. Deltagarna deltar i en strukturerad process där man uppmuntras att sätta ord på/konstruera sin berättelse. När berättelsen växer fram skapas en bild av situationen och dess möjligheter, vilket ger plats för reflektion i gruppen. Att växla mellan att tala och lyssna ger rika möjligheter att fånga olika aspekter av ett budskap – vad sägs uttalat och vad sägs ”mellan orden” eller vad sägs inte alls? Gruppen bidrar med reflektion och spegling och ger en unik möjlighet att ”få syn på” beteenden, antaganden och missförstånd. En särskild känsla av tillit och öppenhet brukar utvecklas i spåren av denna ansats.

Vid grupphandledning fäster stor vikt vid att tillämpa en beprövad och strukturerad handledningsteknik för att fördjupa det individuella ledarskapet ur ett kontextuellt perspektiv. Ansatsen har en vetenskaplig bas i systemteori, psykodynamisk teori, kommunikationsteori och socialkonstruktivistisk teori.

För mer information kontakta Charlotte Winberg
Tel: 070-399 41 46
Mejl: charlotte.winberg@ipf.se

Back To Top