skip to Main Content

Forskning och utveckling inom organisation och ledarskap är en kärna i IPF:s verksamhet. Flera praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt genomförs av våra egna forskare och seniora utvecklingskonsulter, ofta i samarbete med forskningsmiljöer inom Uppsala universitet och med externa forskare.

Vi sprider kunskap på bred front och sätter forskning i arbete genom bredden i vår verksamhet. Vårt arbete med chefs- och ledarutveckling är en viktig kanal i detta arbete. Till stöd har vi också nätverk och fora av olika slag: IPF-dagen, Uppsala Public Management Seminar, AIM-day, Utmärkelsen Årets HR-forskning etc.

IMG_2125

Action Reflection Research (ARRTM) och Active Interpersonal Reflection (AIRTM)
I flera projekt tillämpar vi beprövade modeller där vi på ett forskningsgrundat sätt kunskapar med organisationer och företag kring komplexa utmaningar och frågeställningar, ofta med framgångsrika exempel som grund: Action Reflection Research (ARRTM) och Active Interpersonal Reflection (AIRTM).  Vi går bortom ”Best Practice” och söker insikter om de fundamentala hävstängerna – ”Hidden Practice” – för framgångsrika organisationer och gott ledarskap. Metoderna är interaktiva, målinriktade och resurseffektiva processer som förenar aktivt lärande och gemensam kunskapsutveckling med ett långsiktigt värdeskapande i form av relevant, tillförlitlig och spridningsbar kunskap.

Vi tillgängliggör våra forskningsresultat i publikationer av olika slag.

För mer information, kontakta gärna IPF:s forskningssamordnare Johan Hansson

Några aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt

Demokratins framtid - en forskningsantologi

Katarina Barrling, docent och forskare på IPF har tillsammans med professor Sören Holmberg varit redaktörer och medförfattare till en forskningsantologi beställd av Sveriges Riksdag på temat ”demokratins framtid”.

13 ledande forskare ger här sin syn på demokrati och demokratiska processer. I fokus står demokratins tillstånd idag och med detta som utgångspunkt tecknas också olika framtidsscenarier.

Ladda ner antologin i sin helhet via denna länk 

Vid frågor kontakta gärna: Katarina Barrling, IPF

Tillit och professionell samverkan i elevhälsan – en fallstudie av Falu kommun

Falu kommun och Landstinget Dalarna driver sedan några år ett gemensamt utvecklingsarbete i syfte att åstadkomma tidiga och samordnade insatser för barn med särskilda behov av stöd. Viljan och förmågan att samverka över professionsgränser, över huvudmannagränser och över gränser mellan olika förvaltningar har varit en viktig framgångsfaktor i arbetet.

Exemplet från Falun visar hur sådan samverkan gynnas av en atmosfär som präglas av tillit och är ett resultat systematiskt och tålmodigt och ofta ansträngande arbete med att utveckla ömsesidig respekt bland medlemmarna i arbetsgrupper och team.

För tillgång till projektets slutrapport som ingår i Tillitsdelegationens forskningsantologi (SOU 2018:38) klicka här

Vid frågor kontakta gärna: Johan Hansson, IPF.

Lärprojekt för att få unga i arbete – Delegationen för unga och nyanlända till arbete

På uppdrag av Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) i samarbete med Arbetsförmedlingen, och i samverkan med SKL och ett antal partsorganisationer, har IPF bedrivit ett forsknings- och lärprojekt där syftet är att finna bättre vägar för att få unga till arbete genom att studera positiva exempel. Projektet är uppdelat i två delar.

Delprojekt 1 inriktar sig på samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen och andra relevanta lokala aktörer. Delprojekt 2 är inriktat på företag som anställer unga och unga nyanlända. I projektet har utvalda kommuner och lokala arbetsförmedlingar, samt utvalda företag, under ett år, givits möjlighet att diskutera, analysera och systematisera kunskap och erfarenheter utifrån det som gör positiv skillnad i arbetet med att få unga i arbete.

Projektets slutsatser presenterades på 2017 års Dua-dag. Tag gärna del av Katarina Barrlings och Fredrik Molins inslag på konferensen via denna länk.

För tillgång till projektets slutrapport klicka här

Vid frågor kontakta gärna: Katarina Barrling, IPF.

Stamina - Systematiskt arbetsmiljöarbete i kommuner

IPF-forskaren Fredrik Molin deltar i ett projekt som leds av Avdelningen för Arbets- och Miljömedicin vid Uppsala universitet, med syfte att undersöka implementeringen av ett strukturerat arbetssätt för att stötta svenska kommuner i deras arbetsmiljöarbete.

Projektet tar sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Projektet undersöker även faktorer som upplevd produktivitet, sömn och organisatorisk rättvisa för att studera arbetssättets påverkan på medarbetares hälsa och välmående. Studien genomförs i 18 svenska kommuner genom en kollaborativ forskningsansats där handledare utbildas i kommunerna som sedan genomför arbetsplatsträffar i sina respektive arbetsgrupper.

Projektet pågår under 2016-2019.

För mer information kontakta Fredrik Molin eller läs mer på Stamina -Uppsala universitet

Den Svenska Flaggskeppsfabriken – om framgångsrik produktion i Sverige

IPF:s Birgitta Södergren har medverkat som följeforskare i projektet ”Den svenska flaggskeppsfabriken” som studerat erfarenheter från tio ledande produktionsföretag att bedriva tillverkande produktion i Sverige. Projektet har genomförts med stöd från Vinnova och under ledning av Teknikföretagen och IF Metall. Deltagande företag har varit Haldex, Toyota, ABB, Electrolux, Bombardier, Siemens, Scania, AstraZeneca och Sandvik.

Ofta framhålls i debatten svårigheterna med att bedriva tillverkande produktion i högkostnadslandet Sverige. Men trots det finns ett antal produktionsföretag, som under många decennier bedrivit framgångsrik tillverkning i svenska fabriker i hård global konkurrens. De genomför täta produktinnovationer. De införlivar ny teknologi och hanterar snabba förändringar i kundkrav och omvärldsförutsättningar. De möter ofta tuffa utmaningar och de får åtskilliga törnar, men håller ändå en tätposition inom sina produktnischer eller affärssegment. Vad är det som dessa företag gör rätt? Vilka styrkor bygger de på, när de driver produktion i Sverige? Vilka arbetssätt, lednings- och organisationsformer har de, som får det att fungera?

Projektet finns dokumenterat som en nedladdningsbar bok hos Vinnova.

Vid frågor kontakta gärna Birgitta Södergren, IPF.

Idrottsrörelsens arbete med inkludering av nyanlända – Riksidrottsförbundet

På uppdrag av Riksidrottsförbundet bedriver IPF ett projekt som fokuserar på frågan: Hur arbetar lokala idrottsföreningar för att bidra till nyanländas inkludering i det svenska samhället och svensk idrotts utveckling?

Frågan adresseras genom att undersöka föreningarnas arbete utifrån olikas infallsvinklar och teman. En viktig utgångspunkt är idrottsföreningarnas arbete ser mycket olika ut i landet. Syftet är att tillhandahålla en ingående beskrivning av olika arbetssätt i Sveriges idrottsföreningar och därmed också kunna identifiera drivkrafter och framgångsexempel, för vidare spridning till idrottsrörelsen i hela Sverige. Projektet ger också deltagande lokala idrottsorganisationer en möjlighet att byta erfarenheter och tillsammans på ett systematiskt sätt undersöka vad som gör faktisk skillnad i arbetet med inkludering.

Projektet pågår under 2017-2018.

Vid frågor kontakta gärna: Fredrik Molin, IPF.

Utveckla lärares ledarskap

IPF samverkar genom Kristina Tirén i ett forskningsprojekt tillsammans med Luleå tekniska universitetet, LKAB och Kiruna kommun gällande lärares ledarskap. Arbete bygger på en tidigare forskningsstudie av Anna Öqvist och Malin Malmström på LTU baserad på intervjuer av elever från Malmfälten gällande attityder till vidareutbildning.

Upprinnelsen till studien var LKAB:s framtida behov av kompetensförsörjning och bristen på utbildad arbetskraft i Malmfälten. I delrapporten Barns och ungdomars attityder till vidareutbildning. Identifiering av nyckelfaktorer för framtida kompetensförsörjning 2014 framkom tre signifikanta drivkrafter till fortsatta studier. Dessa var utbildningsmotivation, lärares ledarskap och elevens självbild vilket därmed ligger till grund för detta forskningsprojekt där förskollärare och förstelärare i Kiruna kommun ingår.

Projektet pågår under 2018 – 2022

Vid frågor kontakta gärna: Kristina Tirén, IPF.

Balanserad kommunikation – en nyckel till produktivitet och hälsa?

En interaktiv studie av enheter i kommuner och landsting.

En nyligen avslutad forskningsstudie studie rör hur lärande- och kommunikationsklimatet i arbetsgrupper kan ge ökade prestationer och bättre hälsa i organisationer. Studien startade i februari 2007 och har undersökt hur ett gynnsamt arbetsklimat med god kommunikation och lärande konkret utvecklas på arbetsplatser inom kommuner och landsting. Projektet är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan företagsekonomer och forskare från områden som organisation och lärande, personalvetenskap samt arbetsmedicin/hälsa i arbetslivet. Projektet leddes av docent Birgitta Södergren, vid IPF, och Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet. Syftet med denna forskningsstudie är att bidra till att väsentligt öka kunskaperna om hur konstruktiv kommunikation och ett gott lärandeklimat kan bidra till ett bättre arbetsliv, både i termer av ökad produktivitet och ökad hälsa. Ett 20-tal organisationsenheter inom 4-5 kommuner och landsting har medverkat i projektets kvalitativa del. Medverkande organisationer får, samtidigt som de deltar i studien, praktisk träning och coachning i att utveckla sin kommunikation, en kunskap de givetvis kan nyttiggöra också utanför forskningssamarbetet. Tag del av rapporten.

Vid frågor kontakta gärna Birgitta Södergren, IPF.

Styrning och motivation i kunskapsintensiva verksamheter – Trafikverket

Projektet styrning och motivation är ett treårigt forskningsprojekt beställt av Trafikverket. Projektet handlar om kopplingen mellan styrning och motivation och utgår från frågan: hur styr man en organisation utan att påverka medarbetarnas motivation negativt? Hur ser sambandet mellan styrning och motivation ut och hur kan den informella styrningen stödja motivation och kreativitet? Utifrån dessa övergripande frågor undersöker projektet förutsättningarna för en styrning och ett ledarskap som stimulerar kreativitet och motivation. Projektet studerar dessa förutsättningar utifrån tre perspektiv: verksamhetens kultur, dialogmönster bland medarbetarna samt medarbetarnas möjlighet till inre motivation och flow.  Projektet syftar till att nå fördjupade insikter om hur styrformer som stimulerar kreativitet och motivation kan bidra till ökad effektivitet i en modern myndighet. Forskare i projektet är Johan Hansson, Fredrik Molin och Birgitta Södergren. Tag del av rapporten.

Vid frågor kontakta gärna Johan Hansson, IPF.

Läs mer om projektet här.

Värdegenererande styrning i skolan – Falu kommun

På uppdrag av Falu kommun genomför IPF ett projekt med fokus på värdegenerande styrning i skolan. Syftet är att utveckla undervisningen genom ökad förmåga att hantera olikheter i yrkesroller, ökad förståelse för organisationskulturen samt ett ökat fokus på tillitsbaserad styrning. Ett delsyfte är att identifiera och beskriva de styrkor avseende organisering och ledning som gör det möjligt att bedriva framgångsrik undervisning. Ett ytterligare syfte är att utveckla en metodik för erfarenhetsutbyte mellan skola och förvaltning, och skapa nätverk mellan skolenheter. Projektet syftar ytterst till att ge verklig och varaktig förändring i undervisningen.

Målet är att projektet mynnar ut i konkreta förslag på åtgärder eller utvecklingsprojekt samt ger effekt hos eleven i klassrummet. Slutmålet är att öka måluppfyllelsen, öka söktrycket på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar samt att få elever mer intresserade och engagerade av naturvetenskap och teknik.

Projektet pågår under 2017–2018.

Vid frågor kontakta gärna: Johan Hansson, IPF.

Möt våra forskare

Theresia

Dr. Teresia Stråberg
Arbetspsykologi och lönesystem

teresia.straberg@ipf.se

Johan

Dr. Johan Hansson
Organisation och styrning

johan.hansson@ipf.se

Fredrik

Dr. Fredrik Molin
Kommunikation och motivation

fredrik.molin@ipf.se

Eva Brandt

Doktorand Eva Norrman Brandt
Agilt ledarskap och förändring

eva.brandt@ipf.se

Katarina Barling

Docent Katarina Barrling
Statsvetenskap och organisationskultur

katarina.barrling@ipf.se

Birgitta Södergren

Docent Birgitta Södergren
Organisation och ledarskap

birgitta.sodergren@ipf.se

Back To Top