skip to Main Content

Vi utvecklar ledare och chefer på en grund av vetenskap, beprövad erfarenhet och många års möten med chefer och ledare, deras organisationer och utmaningar. Vi stärks av de verksamhetsnära projekt som vi själva bedriver inom forskning och utveckling.

Ledarskap måste ses i sitt sammanhang! Det formas och skapas utifrån den person man är (en god förebild med en god värdegrund), utifrån den situation man befinner sig i (arbetsgivarföreträdare och kulturbärare) och utifrån det uppdrag man har (kunna omsätta olika intressenters mål till god och värdeskapande verksamhet). Man kan vara duktig som chef och ledare i en viss kontext och situation, men inte i en annan. 

En chef och ledare behöver därför utveckla och få perspektiv på:  

  • Attityder, förhållningssätt, drivkrafter och personlig mognad (Ledaren som person) 
  • Organisationskultur, miljö, sammanhanget, relationer, kontakter och nätverk (Ledarens situation) 
  • Uppdrag eller utmaning, det man är satt att åstadkomma, uttalade mål (Ledarens uppdrag) 

 

Att utveckla chefer och ledare – vad handlar det om? 

Individens drivkrafter betonades redan i det antika Grekland, där en av ledardygderna handlade om att ha modet att rannsaka sig själv och sina drivkrafter, sina motiv och sina val. Ledarutveckling är att medvetandegöra individens drivkrafter och den kraft de har. 

Chefens/ledarens beteende är det som omgivningen reagerar på och agerar utifrån. Här handlar det om att på olika sätt (feedback, reflektion, tester mm) beröra den personliga mognaden, få perspektiv på sig själv, hantera känslor och nå insikt om vad man vill stå för. 

Organisationskulturen behöver förstås och göras tydlig för att öka insikten om vad som är möjligt och inte möjligt att hantera och påverka. Det handlar om hur man ska få de kulturella uttrycken att hjälpa snarare än stjälpa en verksamhet. 

Vidgade perspektiv vad gäller organisation och organisering som ger en ökad förståelse för den kontext man befinner sig i. Ur detta kan ett nytt strategiskt tänkande, nytt agerande och hållbarare beslutsfattande utvecklas. 

Mod att förändra och samtidigt ha förmåga att skapa trygghet och stabilitet är grunden för framgångsrikt förändringsarbete i en ofta komplex kontext. Att utveckla dessa förmågor i balans är centralt för verklig ledarutveckling. 

Nivån en ledare/chef befinner sig på har betydelse. En nybliven chef leder en grupp behöver särskilt få perspektiv på sig själv som person och hur man leder. En som leder genom andra behöver särskilt förstå organisation och uppdraget ur ett vidare perspektiv, för att inte bara leda utan också styra. Chefer på strategisk nivå behöver särskilt utveckla en förmåga att navigera i en komplex omvärld.  

Back To Top