skip to Main Content

Grupputveckling på strategisk och operativ nivå

Team och grupper kan utvecklas både på strategisk och operativ nivå. Vi bidrar till att stärka förmågan att samarbeta mot uppsatta mål och till att öka gruppers produktivitet och effektivitet. Utveckling av team och grupper handlar särskilt om att: 

  • ge insikter om gruppers utveckling  
  • skapa ökad trygghet och tillit i gruppen 
  • bidra till att kommunikationen i gruppen är balanserad och öppen 
  • öka förmåga att sätta gruppens arbete i ett organisatoriskt sammanhang 

IPF använder en rad olika beprövade modeller för team- och grupputveckling. Läs gärna mer nedan om våra forskningsbaserade metoder Balanserad kommunikation och GDQ. 

Balanserad kommunikation – en evidensbaserad modell

Forskare på IPF har i samarbete med Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, tagit fram en modell för teamutveckling: ”Balanserad Kommunikation”. Med detta som grund erbjuder vi flera olika metoder för att träna och utveckla arbetsgruppers kommunikation, och för självskattning i grupper.  

Modellen och forskningen bakom hämtar inspiration från bl.a. amerikansk forskning som fann ut att sex parametrar är särskilt viktiga för effektiv kommunikation i grupp. I en omfattande studie av svenska lednings- och arbetsgrupper observerades och tränades dessa i möteskommunikation. Särskilt undersöktes effekter, lärdomar, svårigheter och möjligheter till praktisk användning. Projektet undersökte också effekter på hälsa och psykosociala friskfaktorer.  

Resultaten visar på att parametrarna i modellen kan tränas, och att det i sin tur kan få effekter för psykosociala friskfaktorer, t ex medarbetares välbefinnande, stämningen på arbetsplatsen, rolltydlighet, lärande och upplevt engagemang. 

Läs mer om vårt forskningsarbete kring balanserad kommunikation: 

Länk till avhandlingen The Art of Communication av Fredrik Molin

Länk till rapporten Balanserad kommunikation – en nyckel till produktivitet och hälsa

Möt våra forskare Fredrik Molin och Birgitta Södergren i konkreta teamutvecklingsverktyg som erbjuds via Sunt Arbetsliv under ”Bättre Möten”: Länk till Sunt Arbetsliv

För rådgivning kring utveckling av grupper och team kontakta Charlotte Winberg.
E-post: charlotte.winberg@ipf.se
Tel: 070-399 41 46

 

GDQ – Group Development Questionnaire 

GDQ är en metodik vi använder för att kvalitativt och kvantitativt mäta gruppers produktivitet och effektivitet över tid, utifrån högt ställda krav på reliabilitet och validitet. Metoden ger en nulägesbild jämfört med ett stort antal svenska grupper, och används som utgångspunkt för gruppers egna utvecklingsarbete och för identifiering av eventuella externa stödinsatser.  

Metodiken bygger på Susan Wheelans forskning som visar på mönster i hur grupper utvecklas i en viss riktning. Dessa har sedan delats in i fyra karaktäristiska utvecklingssteg som utgör basen i hennes modell – Integrative Model of Group Development (IMGD).  

Läs mer om instrumentet GDQ här

Läs mer om GDQ och Susan Wheelans studier här /länk/ 

 

Back To Top