skip to Main Content

Att utveckla grupper på strategisk och operativ nivå

Grupper och team kan utvecklas både på strategisk och operativ nivå. Vi bidrar till att stärka förmågan att samarbeta mot uppsatta mål och till att öka gruppers produktivitet och effektivitet. Utveckling av grupper och team handlar i grunden om att:

 • ge insikter om gruppers utveckling  
 • skapa ökad trygghet och tillit i gruppen 
 • bidra till att kommunikationen i gruppen är balanserad och öppen 
 • öka förmåga att sätta gruppens arbete i ett organisatoriskt sammanhang

En ledningsgrupp har särskilda utvecklingsbehov. Här handlar det om att utveckla gruppens förmåga att med motivation, arbetsglädje och utnyttjande av allas kompetenser och olikheter, effektivt samarbeta mot uppsatta mål och öka effektiviteten i det strategiska ledningsarbetet. Framgångsrik utveckling av ledningsgrupper innebär bl a att:

 • Fokusera på de långsiktigt strategiska ledningsfrågorna
 • Utveckla mål och arbetssätt utifrån gruppens uppdrag och syfte
 • Skapa ett gemensamt ansvar för hela verksamheten
 • Skapa insikt om värdet att arbeta i team
 • Tillvarata medlemmarnas specifika kompetens och förmåga utifrån ett helhetsansvar
 • Utveckla självinsikt och förståelsen för individuella likheter och olikheter
 • Arbeta med gruppens sammansättning, kompetenser, styrkor och svagheter
 • Skapa en plattform för effektiv kommunikation, tankeutbyte, måldiskussioner och samtal kring värderingar och etik

 

Vår metodik
Samråd och situationsanpassning är en grundbult för framgångsrik ledningsgruppsutveckling. Det gäller att välja rätt metoder, pedagogik och kunskapsinslag utifrån behov och förutsättningar. Ett vanligt format omfattar två dagars introduktion, följt av 4–5 halvdagsträffar under ett års tid. Det ger en grundad start och möjlighet att följa gruppens utveckling med process och återkoppling under en längre tid. Någon form av personlighetsinventorium kan med fördel göras. Vid behov erbjuder vi som komplement handledning/coachning enskilt eller i grupp.

Läs mer om några av våra evidensbaserade metoder och instrument:

Om GDQ – Group Development Questionnaire

GDQ är en av de metodiker IPF använder för att kvalitativt och kvantitativt mäta gruppers produktivitet och effektivitet över tid, utifrån högt ställda krav på reliabilitet och validitet. Metoden ger en nulägesbild jämfört med andra grupper, och används som utgångspunkt för gruppers egna utvecklingsarbete och för identifiering av eventuella externa stödinsatser.

Metodiken bygger på Susan Wheelans forskning som visar på mönster i hur grupper utvecklas i en viss riktning. Dessa har sedan delats in i fyra karaktäristiska utvecklingssteg som utgör basen i hennes modell – Integrative Model of Group Development (IMGD).

Balanserad kommunikation och WEB-verktyget Bättre Möten

Balans mellan olika perspektiv och ett positivt samtalsklimat behövs i ett möte. Det leder inte bara till ett kreativt mötesklimat med mer energi och delaktighet. Forskning visar även att det i förlängningen lyfter hela verksamheten och utvecklar arbetsmiljön.

Med grund i egen forskning tillsammans med Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, har IPF utvecklat en kommunikationsmodell: ”Balanserad Kommunikation” som används som grund för utveckling av arbetsgrupper.

Inspiration till modellen kom bl.a. från en amerikansk studie (Losada & Heaphy, 2004) som hade identifierat sex faktorer som viktiga för effektiv kommunikation. Dessa faktorer kan tränas, och i sin tur få effekter inte bara på rolltydlighet, lärande, upplevt engagemang, utan även på psykosociala friskfaktorer som medarbetares välbefinnande och stämningen på arbetsplatsen.

IPF har på basis av detta utvecklat en metod för självskattning av gruppers kommunikation tillsammans med olika handgripliga träningsformer. Flera av dessa metoder hittar du öppet tillgängliga i Suntarbetslivs webbverktyg ”Bättre möten” som IPF varit med och utvecklat: Bättre möten

För rådgivning kring utveckling av grupper och team kontakta Kristina Tirén eller Annika Gistvall.

Kristina Tirén
Tel: 070-728 76 10
Mejl: kristina.tiren@ipf.se

Annika Gistvall
Tel: 070-514 84 86
Mejl: annika.gistvall@ipf.se

Back To Top