skip to Main Content

Vi på IPF har bakgrund från både akademi och arbetsliv – med fördjupad kompetens inom organisation och ledarskap, företagsekonomi, pedagogik, psykologi och statsvetenskap. 

 Förutom egna medarbetare har vi tillgång till ett omfattande nationellt och internationellt nätverk av forskare, konsulter och praktiker samt ett antal strategiska samarbetspartners. 

IPF Window 500px
Birgitta Södergren

Birgitta Södergren
Affilierad seniorkonsult och forskare

Tel: 070-540 27 28
Mejl: birgitta.sodergren@ipf.se

Birgitta Södergren är docent från Handelshögskolan i Stockholm och har arbetat på IPF sedan 2006. Hon är idag affilierad som organisationsforskare.

Birgitta har bl.a. forskat om ledning av kunskapsintensiva organisationer samt möteskommunikation för att utveckla team och grupper. Birgitta var också följeforskare i Den Svenska Flaggskeppsfabriken som utforskade styrkefaktorer för framgångsrik produktion i Sverige. Hon har ett särskilt fokus på praktiknära och interaktiva studier, där organisationer och forskare tillsammans undersöker aktuella frågeställningar. Birgitta är också verksam som rådgivare och föreläsare.

Björn

Björn Dahlbäck
Affililerad seniorkonsult och forskare

Tel: 070-585 61 11
Mejl: bjorn.dahlback@gmail.com

Björn Dahlbäck är filosofie doktor och affilierad vid IPF som seniorkonsult och forskare. Björn har en lång erfarenhet från olika chefsbefattningar såväl i det offentliga som i det privata, senast som generaldirektör för Polarforskningssekretariatet. Björn har lång erfarenhet av organisations- och ledarutveckling, och har verkat som forskningsledare vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, samt haft chefsbefattningar inom läkemedels- och petrokemisk industri.

Cecilia

Cecilia Windahl
Ekonomiansvarig

Tel: 070-243 60 01
Mejl: cecilia.windahl@ipf.se

Cecilia Windahl är ekonom och anställdes som ekonomiansvarig vid IPF i februari 2016. Hon har en bakgrund från finans- och redovisningsbranschen. Cecilia har hand om vår fakturering, redovisning etc.

Charlotte

Charlotte Winberg
Affärsutveckling

Tel: 070-399 41 46
Mejl: charlotte.winberg@ipf.se

Charlotte Winberg är personalvetare /ekonom med en Bachelor of Arts in Administration med inriktning på Human Resources Management och ekonomi från Australien. Hon har dessförinnan också studerat Business Management i USA.

Charlotte arbetar som affärsutvecklare och affärsansvarig på IPF sedan 2013. Hon ansvarar för ramavtal och upphandlingar, arbetar med seminarier, utvecklingsprogram, nätverk och skräddarsydda insatser. Hon arbetar också med IPFs externa kommunikation och hon har en samordnande roll inom IPFs större kunduppdrag och affärsverksamhet.

Eva Brandt

Eva Norrman Brandt
Seniorkonsult och forskare

Tel: 070-536 62 28
Mejl: eva.brandt@ipf.se

Eva Norrman Brandt är socionom, legitimerad psykoterapeut och doktorand inom förändring och ledarskap. Eva är verksam som organisations- och ledarskapskonsult och har under många år arbetat med såväl offentlig som privat sektor med utveckling för ledare på samtliga nivåer i organisationen. Eva fick 2012 utmärkelsen för ”Årets HR bok” med sin andra ledarskapsbok Ny som chef. Eva föreläser särskilt om Agilt förändringsledarskap, ett område där hon nu bedriver ett aktivt forskningsprojekt inom läkemedelsindustrin.

Fredrik

Fredrik Molin
Forskare och konsult

Tel: 070-301 71 55
Mejl: 
fredrik.molin@ipf.se

Fredrik Molin är ekonomie doktor i företagsekonomi med bakgrund från Uppsala universitet. Han bedriver forskning inom området organisationsbeteende med fokus på främst kommunikation inom organisationer, ledarskap samt organisationsutveckling och verksamhetsstyrning. Mer specifikt behandlar hans forskning bland annat effektiv och utvecklingsinriktad kommunikation i grupper, och möten. Fredrik arbetar som forskare och konsult på IPF sedan 2014.

Johan

Johan Hansson
Seniorkonsult och forskningsledare

Tel: 070-623 53 87
Mejl: johan.hansson@ipf.se

Johan Hansson är ekonomie doktor från Stockholms Universitet och har varit anställd som konsult vid IPF sedan 2009.

Han arbetar inom områden som organisationsutveckling och förändringsledarskap, beslutsfattande, organisationsstruktur, målstyrning, grupper och gruppdynamik, motivationsteori m.m.

För närvarande är han också verksam som forskare i ett stort forskningsprojekt för Trafikverket om styrning och motivation.

Katarina Barling

Katarina Barrling
Forskare och seniorkonsult

Tel: 070-259 03 26
Mejl: katarina.barrling@ipf.se

Katarina Barrling är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och är verksam som seniorkonsult och forskare vid IPF. Hennes huvudsakliga forskningsområden är organisationskultur och dess påverkan på grupper. Hon har en bakgrund som lärare och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och som universitetslektor vid Linnéuniversitetet (Växjö). Hon har även arbetat som föredragande vid arbetsmarknadsutskottet i Sveriges riksdag.

Katarina arbetar som programledare, föreläsare och moderator och är även verksam inom flera forsknings- och utvecklingsprojekt.

Kira von Knorring

Kira von Knorring Nordmark
Seniorkonsult

Tel: 070-646 12 05
Mejl: kira@ipf.se

Kira von Knorring Nordmark är legitimerad psykolog och seniorkonsult vid IPF sedan 1998. Hon arbetar i huvudsak med ledar- och organisationsutveckling.

Hon har utvecklat en arbetsmetod där ledarskap kopplas ihop med drama, framför allt pjäser av Shakespeare. Denna arbetsmetod går under benämningen Mytodrama®. Kira arbetar även som coach/handledare för chefer.

Kristina Tiren

Kristina Tirén
Seniorkonsult

Tel: 070-728 76 10
Mejl: kristina.tiren@ipf.se

Kristina Tirén har varit anställd som konsult på IPF sedan 2006 och arbetar med utveckling av ledarskap, medarbetarskap och organisation.

Kristina Tirén har även lång erfarenhet av att arbeta med individuell handledning av chefer samt som processledare inom medarbetar-/ledarutveckling, team-utveckling och organisationsförändringar, både inom näringslivet och offentliga sektorn.

Bild Niklas Post

Niklas Post
Affilierad Seniorkonsult

Tel: 0709-42 88 78
Mejl: niklas.post@fidet.se

Niklas Post är ekonomie magister och affilierad seniorkonsult vid IPF. Niklas har erfarenhet både från rådgivande roller och i rollen som ansvarig chef. Hans särskilda specialistområde är styrning och ledning av komplexa organisationer och verksamheter. Särskilt fokus är på praktisk tillämpning, handlande och agerande. Niklas har bred erfarenhet av att leda såväl verksamhet som utvecklingsprojekt inom både privat och offentlig sektor. Han är med IPF involverad i ett flertal praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på styrning av offentlig verksamhet.

Olof

Olof Karnell
VD

Tel: 070-214 3132
Mejl: olof.karnell@ipf.se

Olof Karnell är civilekonom och EMBA från Handelshögskolan i
Stockholm, och VD på IPF sedan 2015. Olof ansvarade tidigare under många år för såväl konsortiesamverkan, anpassade uppdrag och den öppna programverksamheten vid Handelshögskolans i Stockholm Executive Education, tidigare IFL. Tidigare erfarenheter inkluderar strategi- och affärsutveckling för Statoil och Vattenfall, Stockholm Institute of Transition Economics vid Handelshögskolan i Stockholm och Utrikesdepartementet.

Theresia

Teresia Stråberg
Seniorkonsult och forskare

Tel: 070-467 06 84
Mejl: teresia.straberg@ipf.se

Teresia Stråberg anställdes vid IPF 2010 som konsult och hade då sedan 2009 varit verksam i ett av forskningsprojekten på IPF. Förutom en chefsbakgrund inom handel och turism har Teresia under ett antal år varit verksam på Arbetspsykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon disputerade våren 2010 med en doktorsavhandling om hur den individuella lönesättningsprocessen kan upplevas ur ett medarbetarperspektiv.

Hennes kompetensområden är ledarskap, gruppdynamik, pedagogik, genusfrågor, arbetstrivsel och organisationsförändringar. Teresia är verksam som programledare i olika ledarskapsprogram och hon handleder och coachar också chefer såväl som medarbetare.

Tina bild

Tina Nilsson
Seniorkonsult och forskare

Tel: 070-045 74 58
Mejl: tina.nilsson@ipf.se

Tina Nilsson är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på Information Management. Att leda utveckling, förändring, transformation och lärande är nyckelområden som går som en röd tråd i hennes roll som seniorkonsult, ledarutvecklare och forskare.

Tina har en lång erfarenhet av komplexa kompetens- och verksamhetsutvecklingsuppdrag i gränssnitt mellan praktik och forskning, och av att utveckla chefer och ledare. Målgrupper omfattar allt från högre chefer inom privat, offentlig och ideell/idéburen verksamhet, men också professioner och specialister som läkare, ingenjörer, innovations- och förändringsledare.

Back To Top