skip to Main Content

Vi på IPF har bakgrund från både akademi och arbetsliv – med fördjupad kompetens inom organisation och ledarskap, företagsekonomi, pedagogik, psykologi och statsvetenskap. 

Förutom egna medarbetare har vi tillgång till ett omfattande nationellt och internationellt nätverk av forskare, konsulter och praktiker samt ett antal strategiska samarbetspartners. 

Annika Gistvall
Seniorkonsult och legitimerad psykolog

Tel: 070-514 84 86
Mejl: annika.gistvall@ipf.se

Annika Gistvall är leg psykolog och organisationspsykolog med lång erfarenhet inom chefs- och organisationsutveckling. Annika har en stor kunskap kring hur teori kopplat till praktiska metoder påverkar faktisk förändring hos ledare, team och organisationer. Inom fältet har hon tillsammans med psykolog Pia Halkier Bjerring skrivit boken Uppskattande Processövningar (2011), en verktygsbok som används flitigt av chefer och konsulter i Skandinavien.

Birgitta Södergren
Affilierad seniorkonsult och forskare

Tel: 070-540 27 28
Mejl: birgitta.sodergren@ipf.se

Birgitta Södergren är docent från Handelshögskolan i Stockholm och har arbetat på IPF sedan 2006. Hon är idag affilierad som organisationsforskare. Birgitta har bl.a. forskat om ledning av kunskapsintensiva organisationer samt möteskommunikation för att utveckla team och grupper. Birgitta var också följeforskare i Den Svenska Flaggskeppsfabriken som utforskade styrkefaktorer för framgångsrik produktion i Sverige. Hon har ett särskilt fokus på praktiknära och interaktiva studier, där organisationer och forskare tillsammans undersöker aktuella frågeställningar. Birgitta är också verksam som rådgivare och föreläsare.

Charlotte Winberg
Affärsutveckling

Tel: 070-399 41 46
Mejl: charlotte.winberg@ipf.se

Charlotte Winberg är personalvetare/ekonom med en BA med inriktning på HRM och ekonomi från Australien. Hon har dessförinnan också studerat Business Management i USA. Charlotte arbetar som affärsutvecklare och affärsansvarig på IPF sedan 2013. Hon ansvarar för ramavtal och upphandlingar, arbetar med seminarier, utvecklingsprogram, nätverk och skräddarsydda insatser. Hon arbetar också med IPF:s externa kommunikation och hon har en samordnande roll inom IPF:s större kunduppdrag och affärsverksamhet.

Eva Norrman Brandt
Seniorkonsult och forskare

Tel: 070-536 62 28
Mejl: eva.brandt@ipf.se

Eva Norrman Brandt är socionom, legitimerad psykoterapeut och fil.lic inom förändring och ledarskap. Eva är verksam som organisations- och ledarskapskonsult och har under många år arbetat med såväl offentlig som privat sektor med utveckling för ledare på samtliga nivåer i organisationen. Eva fick 2012 utmärkelsen för ”Årets HR bok” med sin andra ledarskapsbok Ny som chef. Eva föreläser särskilt om transformativ förändring och förändringsledarskap, områden där hon även är aktivt verksam som forskare.

Eva Ohlsson
Seniorkonsult

Tel: 070-235 87 80
Mejl:
eva.ohlsson@ipf.se

Eva Ohlsson har lång erfarenhet av eget ledarskap och närmare 20 års erfarenhet att som konsult stödja chefer och organisationer i både privat och offentlig sektor, inom områden som strategi, organisationsutveckling, ledningsutveckling och personlig utveckling. Eva är särskilt specialiserad inom agilt ledarskap och transformerande coaching, där hon ger stöd åt chefer och ledningsteam att navigera i situationer med hög komplexitet och krav på snabbrörlighet.

Fredrik Molin
Seniorkonsult och forskare

Tel: 070-301 71 55
Mejl: 
fredrik.molin@ipf.se

Fredrik Molin är ekonomie doktor i företagsekonomi med bakgrund från Uppsala universitet. Han bedriver forskning inom området organisationsbeteende med fokus på främst kommunikation inom organisationer, ledarskap, arbetsmiljö, samt organisationsutveckling och verksamhetsstyrning. Mer specifikt behandlar hans forskning bland annat effektiv och utvecklingsinriktad kommunikation i grupper, och möten. Fredrik arbetar som forskare och konsult på IPF sedan 2014.

Gabriel Gardell
Seniorkonsult och legitimerad psykolog

Tel: 073-387 27 59
Mejl:
gabriel.gardell@ipf.se

Gabriel Gardell är leg psykolog och organisationskonsult med lång erfarenhet av uppdrag inom både privat och offentlig sektor. Han har verkat som strategisk partner vid förändringsinitiativ, genomfört en stor mängd skräddarsydda utvecklingsprogram för ledare, och utvecklat ledningsgrupper i deras förmåga att agera som högpresterande team. Gabriel har också stor erfarenhet av att designa och processleda strategiska möten och dialogkonferenser och har en mängd olika storgruppsmetoder att utgå ifrån. Gabriel har arbetat på IPF sedan 2020.

Johan Hansson
Seniorkonsult och forskare

Tel: 070-623 53 87
Mejl: johan.hansson@ipf.se

Johan Hansson är ekonomie doktor från Stockholms Universitet och seniorkonsult vid IPF sedan 2009. Han arbetar inom områden som organisationsutveckling och förändringsledarskap, beslutsfattande, organisationsstruktur, målstyrning, grupper och gruppdynamik, motivationsteori m.m. För närvarande är Johan bl.a.verksam som forskare i forskningsprojekt för Trafikverket om styrning och motivation.

Johanna Rådeström
Seniorkonsult 

Tel: 070-578 22 15
Mejl: johanna.radestrom@ipf.se

Johanna Rådeström är leg psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med ledar-, grupp- och organisationsutveckling inom offentlig och privat sektor. Särskilt har hon fördjupat sig inom teamarbete, samverkan, processledning och medledarskap. Tillsammans med psykologkollegan Annika Gistvall har hon skrivit boken Tillit och Medledarskap – en handbok för chefer som blev nominerad till årets HR-bok 2023.

Katarina Barrling
Affilierad seniorkonsult och forskare

Tel: 070-259 03 26
Mejl: katarina.barrling@ipf.se

Katarina Barrling är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Hennes huvudsakliga forskningsområden är organisationskultur och dess påverkan på grupper. Hon har en bakgrund som lärare och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och som universitetslektor vid Linnéuniversitetet (Växjö). Hon har även arbetat som föredragande vid arbetsmarknadsutskottet i Sveriges riksdag. Katarina arbetar som programledare, föreläsare och moderator och är även verksam inom forsknings- och utvecklingsprojekt.

Kira von Knorring Nordmark
Affilierad seniorkonsult och legitimerad psykolog

Tel: 070-646 12 05
Mejl: kira@ipf.se

Kira von Knorring Nordmark är legitimerad psykolog och affilierad seniorkonsult. Hon arbetar i huvudsak med ledarutveckling och ledarstöd inom högsta chefsnivå i staten. Hon har varit drivande i utvecklingen av Mytodrama®. Kira är medförfattare till IPF-skriften Berättelsen om myndighetens utvecklingsresa som baserar sig på många års arbete med generaldirektörer under hela deras förordnandetid på uppdrag av Regeringskansliet.

Kristina Tirén
Seniorkonsult

Tel: 070-728 76 10
Mejl: kristina.tiren@ipf.se

Kristina Tirén har varit anställd som konsult på IPF sedan 2006 och arbetar med utveckling av ledarskap, medarbetarskap och organisation. Kristina har även lång erfarenhet av att arbeta med individuell handledning av chefer samt som processledare inom medarbetar-/ledarutveckling, team-utveckling och organisationsförändringar, både inom näringslivet och offentliga sektorn.

Niklas Post
Affilierad Seniorkonsult

Tel: 0709-42 88 78
Mejl: niklas.post@fidet.se

Niklas Post är ekonomie magister och affilierad seniorkonsult vid IPF. Niklas har erfarenhet både från rådgivande roller och i rollen som ansvarig chef. Hans särskilda specialistområde är styrning och ledning av komplexa organisationer och verksamheter. Särskilt fokus är på praktisk tillämpning, handlande och agerande. Niklas har bred erfarenhet av att leda såväl verksamhet som utvecklingsprojekt inom både privat och offentlig sektor. Han är med IPF involverad i ett flertal praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på styrning av offentlig verksamhet.

Olof Karnell
VD

Tel: 070-214 3132
Mejl: olof.karnell@ipf.se

Olof Karnell är VD på IPF sedan 2015. Olof ansvarade tidigare under många år för såväl konsortiesamverkan, anpassade uppdrag och den öppna programverksamheten vid Handelshögskolans i Stockholm Executive Education, tidigare IFL. Tidigare erfarenheter inkluderar även strategi- och affärsutveckling för Statoil och Vattenfall, Stockholm Institute of Transition Economics vid Handelshögskolan i Stockholm och Utrikesdepartementet.

Ulrika Karlhager
Seniorkonsult och legitimerad psykolog

Tel: 073-073 55 64
Mejl: ulrika.karlhager@ipf.se

Ulrika Karlhager är leg psykolog och senior ledarutvecklare, med erfarenhet som HR-chef främst inom offentlig verksamhet. Hon har lång erfarenhet av att coacha och utveckla chefer på strategisk nivå, samt av att forma och leda ledarutvecklingsprogram för chefer på olika nivåer. Att arbeta med både kultur och struktur på flera organisatoriska nivåer samtidigt, för att skapa varaktig förändring, är något som Ulrika brinner för. Ulrika stödjer också ledning och ledningsgrupper att utvecklas och tillsammans driva den strategiska agendan.

Back To Top