skip to Main Content

Vi på IPF Institutet för Personal- och Företagsutveckling

Vårt uppdrag är att skapa lärande möten i kunskapsfronten inom organisation och ledarskap i tider av fundamental transformation, där mycket av det vi tar för givet kommer att omförhandlas.

Det gör vi genom att:

  • Bidra till en god samhällsutveckling genom att hjälpa organisationer, chefer och ledare att hantera dagens och morgondagens komplexa utmaningar.
  • Ständigt sträva efter att höja nivån inom branschen för chefs- och ledarutveckling, utifrån ett akademiskt och vetenskapligt förhållningssätt.
  • Sätta forskning i arbete där den gör nytta.

Som ett nationellt samverkansnav sedan 1986 verkar vi inom såväl offentlig, privat som ideell sektor. Vår lärfilosofi är att vara verksamhetsnära och resultatorienterade, med ett samtidigt nyfiket och kritiskt förhållningssätt till perspektiv och metoder, och en anpassad pedagogik för chefer, ledare och specialister.

Vi genomför verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsprojekt inom organisation, styrning och ledarskap som uppdrags- och följeforskning i samverkan med intresseorganisationer, företag samt offentliga och ideella verksamheter.

Som samverkansnav driver vi även kreativa nätverk med forskare, konsulter, praktiker och strategiska samarbetspartners.

Back To Top