skip to Main Content

StaminaTM Pro – kraftsamla kring arbetsmiljö med verksamheten i fokus

Hur lyckas man kombinera bättre arbetsmiljö med utveckling och medarbetarnas engagemang? Finns det mer robusta alternativ till återkommande medarbetarundersökningar och momentana pulsmätningar? Nu finns en tidseffektiv och evidensbaserad metod för att systematiskt använda kraften hos medarbetarna, och möta chefernas utmaning med arbetsmiljön – Stamina™Pro.

Organisationen får en nulägesbild av upplevd arbetsmiljö utifrån ett aktivt medarbetardeltagande och med direkt koppling till operativa verksamhetsfrågor. Ledningen får samtidigt hjälp att processa och tillgodogöra sig den kunskap som kommer fram, för att fatta grundade strategiska beslut för verksamheten. Vi tror att detta är särskilt angeläget nu!

IPF och Human Resources Index Institute har tillsammans utvecklat metoden som också direkt knyter an till OSA. Vi integrerar och engagerar medarbetare, chefer och ledningsgrupp för helhetens bästa. Arbetsmiljö finns med som en röd tråd genom hela organisationen och kopplas tydligare till strategi och långsiktig utveckling.

En webbaserad enkät kartlägger den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i ett urval representativa enheter/verksamhetsdelar. Enkäten använder ett etablerat och evidensbaserat verktyg för arbetsmiljökartläggning, STAMINA™, och utgår från hur medarbetarna upplever sin rådande arbetsmiljö. Här skapas en grundad och realistisk nulägesbild. Som process i tre steg:

Är ni intresserade av att veta mer, kontakta:
Fredrik Molin, Phd, seniorkonsult
fredrik.molin@ipf.se
Tel: 070-301 71 55

Steg 1
Kartläggning med hjälp av Stamina-webbenkät, där resultaten processas av respektive chef med sina medarbetare.

Steg 2
Workshop för chefer utifrån återförening och utforskande av resultat.

Steg 3
Workshop med ledningsgruppen med fokus på organisatoriska implikationer, prioriteringar och åtgärder.

Vad krävs?
Insatsen genomförs tidseffektivt, med nära koppling till ordinarie verksamhet. Diskussionerna på enhetsnivå kring resultaten vitaliserar och effektiviserar i själva verket diskussionen om verksamheten som sådan. Enkäten är enkel för den enskilde att genomföra, och reflektion i grupp kan göras som en del av ett ordinarie möte. Deltagande chefer behöver sätta av en halv till en dag för den gemensamma workshopen (steg 2). Organisationens ledningsgrupp sätter av en halv till en dag för återföring av insatsen (steg 3). Chefsworkshopen (steg 2) kan genomföras ca två veckor efter avslutad mätning och återföringen till ledningsgruppen ca två veckor därefter. En hel insats ryms därför inom 4–6 veckor.

Ladda ned informationsblad StaminaPro

Fördelar
• Tidseffektivt med hög utvecklingspotential

• Kunskapande med fokus på verksamheten
• Material hands-on för ledningsgruppen
• Kraftsamling kring aktuella frågor
• Ger legimitet för ledning och organisation
• Grund i evidens

Back To Top