skip to Main Content

Välkommen till IPF-podd & media

Här sprider vi kunskap och skapar lärande möten inom organisation och ledarskap. Utgångspunkten är vårt eget nyfikna förhållningssätt till utmaningar och frågor som praktiken brottas med, och där vi bedriver egen kunskapsutveckling.

Här följer några av våra senaste poddar och medieinslag. Podden ligger i dagsläget på Soundcloud. Vill du lyssna på podden via mobilen och Soundclouds app hittar du den här för Iphone och här för Android

Medledarskap för ökat engagemang och motivation

Hör fastighetsbolaget Uppsalahem berätta om hur de skapar medledarskap och förutsättningar för medarbetares engagemang och ansvarstagande genom att minska avstånd mellan ledning och medarbetare. De berättar i podden om hur de framgångsrikt bygger kultur genom ett inkluderande och modigt ledarskap där feedback och utveckling är centrala. I återkommande strukturer för interaktion och samarbete stärks relationer och rollförståelse, vilket bland annat ökar engagemang och motivation i hela organisationen.

Tillit och kontroll – två sidor av samma mynt

I detta avsnitt av Medledarskapspodden samtalar vi med Christina Forsberg, generaldirektör för CSN och tidigare ordförande för Tillitsdelegationen, som slår hål på många av fördomarna om tillitsbaserat förhållningssätt och medledarskap. Christina ger konkreta exempel på hur tillit och kontroll hänger ihop och delar med sig av hur CSN praktiskt tillämpar medledarskap medan de upprätthåller nödvändig uppföljning och kontroll.

Förändring och ledarskap i en värld utan lugn

När vi inte längre kan räkna med att det blir lugnt, hur skall vi då se på ledarskap och medledarskap? IPF:s Annika Gistvall och Eva Norrman Brandt tar sig an frågan hur man skapar uthållighet i vår förmåga till förändring. Var går gränserna för vad man kan och bör göra? Hur ska man tänka och göra som ledare för att orka hålla i?

Makt och mångfald i ett digitaliserat arbetsliv – hur bygger vi team i den digitala eran?

Med utgångspunkt i forskning kring ledarskap och teamarbete på distans samtalar IPF:s Ulrika Karlhager och Lena Zander, professor och forskare vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Vilka utmaningar och möjligheter har ledare i sitt teambyggande, som sker i en mix av det digitala, hybrida och kontorsbaserade? Vad ser Lena i sin forskning om digitala team? Vi berör teman som makt och mångfald, och hur man som ledare navigerar när gruppen har olika bilder av hur en ledare ska vara. Välkommen att lyssna!

Tyrstrup Hansson

Att ”vända” på styrningen, med det lokala och nära i fokus

Mats Tyrstrup, docent och forskare, och Johan Hansson, forskare och seniorkonsult på IPF samtalar om alternativ till dagens ofta ineffektiva styrning av offentliga tjänster. Vilket skifte behövs i våra tankemodeller och vår syn på ledarskapet för att frigöra kraften hos dem som har mest och bäst förmåga att agera och skapa värde för dem som tjänsterna ytterst är till för? Att se samordning som en särskild och integrerad aktivitet som man behöver investera i, och att ledarskapet anpassas för att skapa förutsättningar för det lokala och nära, där ledaren är till för gruppen och inte gruppen för ledaren, är några av de tankar som tas upp.

Podd bild Fredrik och Eva mars 2023

Att knäcka koden för digitalisering och förändring

Fredrik Molin och Eva Norrman Brandt delar erfarenheter från ett nyligen avslutat forskningsprojekt om hur en större myndighet (Trafikverket) brottas med samhällskritisk digital omställning. Hur påverkar det individ och grupp? Hur skapar man framdrift där etablerade arbetssätt bromsar? Fredrik och Eva lyfter faktorer som: sense of urgency, behovet av ett tydligt Varför, ledningens målmedvetna fokus på implementering och möjligheter, att utgå och lära från det positiva som har rörelse, att skapa konkreta träningsmiljöer där man ofarligt kan träna, m.m.

BILD 2 GD_podd

Berättelsen om myndighetschefens utvecklingsresa

Vad betyder det att vara myndighetschef? Hur påverkas man av rollen? IPF:s Kira von Knorring Nordmark och Gunnar Westling samtalar med IPF:s Annika Gistvall om sina erfarenheter av att följa myndighetschefer under hela deras förordnandetid. Samtalet knyter an till den nyligen utkomna IPF-skriften: Berättelsen om myndighetschefens utvecklingsresa. (Beställ skriften HÄR )

YaL695sN

Tillit och medledarskap i praktiken

Att som chef konkret komma i gång med att bättre utnyttja den inre motivationen hos medarbetare, hur gör man det? IPF:s Annika Gistvall och Johanna Rådeström, bägge legitimerade psykologer tar i podden upp hur man som chef på ett handfast sätt kan öppna dörren för mer självgående strukturer och större upplevt ansvarstagande. Samtalet baserar sig på den bok de kommer ut med inom kort på Libers förlag: ”Tillit och medledarskap”.

Saknad7

Om känslor och saknad i våra organisationer

IPF:s Katarina Barrling, docent och Cecilia Garme, journalist och debattör reflekterar tillsammans med Kira von Knorring Nordmark om vad de tankar som de utvecklat i samband med den nyligen utkomna boken ”Saknad: På spaning efter landet inom oss” har för relevans när vi riktar blickarna in mot våra organisationer.

Podd dec 21

Att leda i korselden – om ledarskap i politisk styrda organisationer

Hur ska ledarskapet i myndigheter och kommunala förvaltningar se ut för att möta krav och förväntningar hos politiska beslutsfattare? Hur utforma ett ledarskap som är lyhört för verksamhetens behov och samtidigt anpassat till plötsliga politiska initiativ och det politiska spelet? Reflektioner efter vår IPF-dag 10 december, med IPF:arna Katarina Barrling, docent och Johan Hansson, ekon.dr.

Om att både leda och själv bli ledd

Att som chef gå mellan att vara ledare för sina medarbetare och samtidigt ingå i sammanhang där man själv blir ledd. Hur påverkas ansvarstagande och engagemang av rollbytet? Om vad rollerna bär med sig, och några tips om vad man som chef kan göra för att hantera detta samtalar IPF:s Annika Gistvall, leg psykolog och Katarina Barrling, docent.

Tänk om den hållbara ordningen är kultur och inte struktur…

På IPF-dagen i juni undersökte vi hur vi kan och bör se på våra organisationskulturer när mycket ställts på ända. Vad är kärnan i kulturen som hjälper när allt gungar, och vad behöver vi särskilt värdesätta i vår kultur när vi rör oss framåt och in i ett nytt normalt läge. Om detta reflekterar forskarna Birgitta Södergren och Johan Hansson på IPF.

Hur väl fungerar den individuella lönesättningsprocessen?

Om individuell lön finns det en hel del myter och antaganden, inte minst om att det leder till högre motivation och prestation. Men hur evidensbaserat är detta och vad är viktigt att tänka på som lönesättande chef? Om detta reflekterar Teresia Stråberg som har forskningserfarenhet inom området och Birgitta Södergren på IPF.

Arbetslagsledaren som utvecklingskraft för skolan

Utifrån flera och långa utvecklingsuppdrag för skolan reflekterar vi kring hur den positiva kraften hos arbetslagsledare kan nyttjas för utveckling och förändring i hela skolan, från klassrummet till ledningsgruppen.

Att leda utveckling i det nya normala – vad blir annorlunda?

På IPF-dagen i december ställde vi frågan vad övergången från att leda i kris till att leda utveckling innebär. Har spelplanen för ledare att driva utveckling förändrats? Vad kräver det nya normala? Mycket tyder på att en hel del som vi ställt om till under Corona-krisen blir det nya normala, och att vi behöver ställa oss nya frågor gällande hur vi driver utveckling och innovation: Vad kan vi lära oss av innovations- och utvecklingsarbete under denna tid? Vilka möjligheter och utmaningar ser vi?Hur lär vi av det som gått väl och vad tar vi med oss framåt? Lyssna på IPF:s forskare Birgitta Södergren och Fredrik Molin i podden.

Om att engagera medarbetarna i arbetsmiljöarbetet

Hur engagerar man medarbetarna i arbetsmiljöarbetet? STAMINA – en metod för att skapa uthållig positiv verksamhetsutveckling med delaktighet. IPF:s forskare Fredrik Molin, tillsammans med psykolog Annika Gistvall berättar om resultatet av vår senaste följeforskning. Detta på en metod som kan göra skillnad för de organisationer som ställer sig frågan: – Hur kan arbetsmiljöarbete bli engagerande och värdeskapande på riktigt? Vi pratar om STAMINA – vi engagerar medarbetarna i arbetsmiljöarbetet och skapar därigenom uthållig och positiv verksamhetsutveckling genom delaktighet.

Om förändrat ledarskap i Corona-krisen

Hur förändras ledarskapet av Corona-pandemin? Samtalet bygger på IPF-dagen den 12 juni, där vi med vår AIR-metodik kunskapade kring berättelser från verkligheten. Jonatan Block, kommundirektör i Hofors Kommun och Eva Frykler, chef för äldreomsorgen i Hässelby/Vällingby delade sina konkreta erfarenheter av ledarskap i krisen. Hur skapas nya lednings- och arbetssätt? Och hur gör vi för att behålla det som är bra när krisen är över? Samtalar gör IPF:s  forskare Birgitta Södergren och Fredrik Molin

Tillitsgenererande styrning i offentlig sektor – bortom resurser!

Har vi rätt bild av hur verksamheten fungerar, egentligen? Vad får det för konsekvenser när vi inte fokuserar tillräckligt på det som faktiskt sker, utan fastnar i föreställningar om hur det bör vara?

Samtalar gör IPF:s Johan Hansson och Niklas Post

IPF:s Kristina Tirén och Fredrik Molin

Spontanitet och samspel, ett projekt för Riksidrottsförbundet

Självorganisering och spontanitet lyser igenom som två spännande förutsättningar för att lyckas i ett precis avslutat projekt för Riksidrottsförbundet, där vi studerat hur idrotten runt om i Sverige arbetar med integration på lokal nivå.

IPF:s Katarina Barrling

Om demokratins framtid

(web-TV 17/12 2018 från Sveriges Riksdag) med IPF:s Katarina Barrling och Prof Sören Holmberg

IPF:s Katarina Barrling, medredaktör för Riksdagens högaktuella forskningsantologi ”Demokratins framtid”, belyser tillsammans med Sören Holmberg demokratins framtid och utmaningar.

IPF:s Johan Hansson

Styra och leda med tillit – över professions- och organisationsgränser

med IPF:s Johan Hansson

Om hur framgångsrik samverkan över professionsgränser och organisatoriska gränser bidrar till bättre elevhälsa i Falun.

IPF:s Katarina Barrling

Anywheres and somewheres

med IPF:s Katarina Barrling

Om hur man kan förstå svensk politik – men också Brexit, Trumps seger och de högerpopulistiska vindarna – utifrån de västerländska traditionerna av ”Anywheres” och ”Somewheres”.

IPF:s Eva Norrman Brandt

Agilt ledarskap

med IPF:s Eva Norrman Brandt

Ledare och chefer behöver förhålla sig till komplexitet och förändring. Hur skiljer sig agilt ledarskap från sin mer traditionella motsvarighet? Krävs en ny typ av ledare?

IPF:s Birgitta Södergren

Flaggskeppsfabriken – varför går det bra med produktion i Sverige?

Med IPF:s Birgitta Södergren och Johan Hansson

Vad utmärker 10 större internationella företag som bedriver framgångsrik produktion i Sverige? Slutsatser från ett projekt med stöd från Teknikföretagen, IF-metall och Vinnova.

IPF:s Fredrik Molin

Skolan som vaccin för det goda samhället

med Skolchefen i Falu kommun Jonatan Block och IPF:s Johan Hansson och Fredrik Molin

Styrning och ledning av skolan som demokratisk grundpelare.

Back To Top