skip to Main Content
Bild rapport RF

Spontanitet och samspel, ett projekt för Riksidrottsförbundet

31 idrottsföreningar från norr till söder har varit föremål för ett projekt med fokus på idrottsrörelsens arbete med integration. Föreningarna har i workshops bidragit med hur de skapar samhällsnytta genom att stödja och integrera nyanlända. Exemplen visar hur självorganisering och spontanitet på lokal nivå tycks vara en viktig förutsättning för att lyckas.

För mer information kontakta Fredrik Molin, eller ladda ner rapporten HÄR

Fredrik Artikel How Managent Groups reason

Hur ledningen resonerar när den beslutar om systematiskt arbetsmiljöarbete

En forskningsartikel som studerar aspekter som medvetenhet, förankring och tydlighet som framgångskriterier i ledningens arbete att implementera förebyggande arbetsmiljöarbete. Studien knyter an till STAMINA-modellen, som fokuserar på systematiskt arbetsmiljöarbete i kommuner.

För mer information kontakta Fredrik Molin, eller ladda ner artikeln HÄR

forskarrapport_framsida

Lärprojekt för unga i arbete

På uppdrag av Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) i samarbete med Arbetsförmedlingen, och i samverkan med SKL och ett antal partsorganisationer, har IPF bedrivit ett forsknings- och lärprojekt där syftet är att finna bättre vägar för att få unga till arbete genom att studera positiva exempel.

I projektet har utvalda kommuner och lokala arbetsförmedlingar, samt utvalda företag, under ett år, givits möjlighet att diskutera, analysera och systematisera kunskap och erfarenheter utifrån det som gör positiv skillnad i arbetet med att få unga i arbete.

För mer information kontakta Katarina Barrling eller ladda ner rapporten HÄR

 

flaggskeppsfabriken

Flaggskeppsfabriken - styrkor i svensk produktion

I denna bok beskrivs lärdomar, erfarenheter, idéer och praktiska exempel från tio ledande tillverkningsföretag med produktion i Sverige som deltagit i ett drygt treårigt utvecklingsprojekt: Den svenska flaggskeppsfabriken. Projektet har drivits i två omgångar under åren 2012-2015 av Teknikföretagen och IF Metall gemensamt, med stöd av Vinnova. Följeforskning har bedrivits av IPF i projektet.

För mer information kontakta Birgitta Södergren eller ladda ner rapporten HÄR

Styra och leda med tillit

Tillit och professionell samverkan i elevhälsan - en fallstudie i Falun (för Tillitsdelegationen)

Förmågan att samverka över professions- och organisationsgränser i Falu kommun för att åstadkomma tidiga och samordnade insatser för barn med särskilda behov är temat för en rapport i Tillitsdelegationens forskningsantologi (SOU 2018:38) av IPF:s forskare Johan Hansson.

För mer information kontakta Johan Hansson eller ladda ner rapporten HÄR

Demokratiantologi

Demokratins framtid - en forskningsantologi på uppdrag av Sveriges Riksdag

En forskningsantologi på uppdrag av Sveriges Riksdag där ledande forskare ger sin syn på demokrati och demokratiska processer. I fokus står demokratins tillstånd idag och med detta som utgångspunkt tecknas också olika framtidsscenarier. Redaktörer är IPF:s forskare docent Katarina Barrling och Sören Holmberg, professor emeritus vid Göteborgs universitet

För mer information kontakta Katarina Barrling, eller ladda ner antologin HÄR

forskarrapport_framsida

Lärprojekt för unga i arbete

På uppdrag av Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) i samarbete med Arbetsförmedlingen, och i samverkan med SKL och ett antal partsorganisationer, har IPF bedrivit ett forsknings- och lärprojekt där syftet är att finna bättre vägar för att få unga till arbete genom att studera positiva exempel.

I projektet har utvalda kommuner och lokala arbetsförmedlingar, samt utvalda företag, under ett år, givits möjlighet att diskutera, analysera och systematisera kunskap och erfarenheter utifrån det som gör positiv skillnad i arbetet med att få unga i arbete.

För mer information kontakta Katarina Barrling eller ladda ner rapporten HÄR

 

flaggskeppsfabriken

Flaggskeppsfabriken - styrkor i svensk produktion

I denna bok beskrivs lärdomar, erfarenheter, idéer och praktiska exempel från tio ledande tillverkningsföretag med produktion i Sverige som deltagit i ett drygt treårigt utvecklingsprojekt: Den svenska flaggskeppsfabriken. Projektet har drivits i två omgångar under åren 2012-2015 av Teknikföretagen och IF Metall gemensamt, med stöd av Vinnova. Följeforskning har bedrivits av IPF i projektet.

För mer information kontakta Birgitta Södergren eller ladda ner rapporten HÄR

Ny Chef

Ny chef - praktisk och mental beredskap för ledare

Vad innebär det att vara ledare? Hur kan man utveckla sin grupp? Hur för man ett svårt samtal? IPF-medarbetaren Eva Norrman Brandt är författare till Ny chef – praktisk och mental beredskap för ledare som nu kommit ut i ny utgåva.

För mer information kontakta Eva Norrman Brandt eller beställ boken på förlaget HÄR

bok-skolan

Bokkapitel - Styrningsideal och ledarstil

I antologin Ledarskap, utveckling, lärande förenas forskare från flera vetenskapliga discipliner i forskningsintressen som handlar om styrning, ledning och organisering av kunskapsintensiva och professionstunga organisationer. I ett kapitel författat av IPF:s forskare Johan Hansson och Fredrik Molin diskuteras hur skolans utmaningar kan hanteras av ett ledarskap som uppmärksammar några centrala aspekter av skolan som organisation, framför allt samspelet mellan kultur och styrning. Boken vänder sig i första hand till verksamma och blivande rektorer och förskolechefer, men även till lärare, skolchefer, politiker och andra tjänstemän inom lokal och statlig skolförvaltning.

För mer information kontakta Johan Hansson och Fredrik Molin, eller beställ boken via förlaget HÄR

balanserad_kom_cover

Balanserad kommunikation - en nyckel till ökad produktivitet och hälsa

En översiktlig forskningsrapport om resultaten från projektet Balanserad kommunikation finns för nedladdning här. I rapporten kan du läsa mer dels om bakgrunden till projektet, och om lärdomar från svenska organisationer. Här beskrivs också kortfattat erfarenheterna av att träna och använda modellen, och hur olika kommunikationsmönster kan se ut. Det finns också ett avsnitt om det studerade sambandet mellan psykosociala friskfaktorer och kommunikation.

För mer information kontakta Fredrik Molin eller ladda ner rapporten HÄR

framsida-skolrapport2

Arbetsorganisation som innovationsmotor - en innovationsagenda för svenska skolor

Under 2015 undersökte IPF tillsammans med institutionen för didaktik, pedagogik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet gymnasieskolans arbetsorganisation i syfte att identifiera styrkor och svagheter samt områden där fortsatt forskning skulle behövas. Projektet är en förstudie och meningen är att de frågeställningar som presenteras i denna förstudie ska generera fortsatt forskning på området.

Forskningsprojektet är finansiserat av AFA. I projektet har IPF samarbetat med enheten för arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

För mer information kontakta Johan Hansson eller ladda ner rapporten HÄR

omslag-mellan

Svenska HR-trender - rapport från den svenska Cranet-undersökningen 2014

I denna rapport redogör vi för resultaten av den svenska delen av Cranet-studien 2014. Vi gör en jämförelse över tid och följer trender inom det svenska HR-arbetet. Vi har gjort ett urval av frågor som vi valt att presentera i denna rapport. Vi tittar bland annat på HR-funktionens strategiska roll, ansvarsfördelningen mellan linjen och HR-funktionen, HT/IT-system, Flexibla arbetsformer, kompetensutveckling och bedömningssystem.

Ladda ner rapporten här

 

avhandling-fm

The Art of Communication - Investigating the Dynamics of Work Group Meetings in a Natural Environment

IPF:s forskare Fredrik Molin fokuserade i sitt avhandlingsarbete på hur lärande- och kommunikationsklimatet i arbetsgrupper kan ge ökade prestationer och bättre hälsa i organisationer. Avhandlingen har publicerats via Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Avhandlingen kan laddas ner i sin helhet. Klicka här.

npm_rapport_gra

New Public Management på operativ nivå - Om chefsskapets förutsättningar i den kommunala praktiken

Marknadsorienterade reformer inom utbildningssektorn, populärt kallat New Public Management, har bidragit till olika effekter. Ek. Dr. Elizabeth Neu Morén, Ek Dr. Johan Hansson och Fil. Dr. Teresia Stråberg samtliga vid IPF har i sin forskning undersökt några av dessa effekter med fokus på rektorns förändrade roll. En iakttagelse är att många av dagens rektorer känner sig mer som VD än pedagogisk ledare.

Forskningsprojektet har letts av IPF och finansierats av VINNOVA.

För mer information kontakta Johan Hansson

framsida_motivation_styrning

Perspektiv på styrning – Hur ser styrning ut som främjar motivation och innovation i kunskapsintensiva verksamheter?

En kunskapsöversikt inom området styrning, motivation och kreativitet på uppdrag av Trafikverket. Slutsatser som dras är att olika kompletterande sätt att styra organisationer, genom strukturer, värderingar, lärande, nyckeltal, ledarskap, kulturer, synsätt o.s.v. bör ses som en helhet. Dessa sätt att styra skapar förutsättningar för individens motivation och kreativitet. Detta talar också för ett ökat samarbete mellan olika professioner, nivåer och funktioner i arbetet med organisering, ledning och styrning.

För mer information kontakta Johan Hansson eller ledda ner studien HÄR

 

framsida-internationell-rapport-2017

HR-trender i Europa – en internationell jämförelse av Cranetundersökningen 2014–2016

HR-trender i Europa – en internationell jämförelse av Cranetundersökningen 2014–2016I denna rapport redogör vi för resultaten av den svenska delen av Cranet-studien 2014. Vi gör en jämförelse över tid och följer trender inom det svenska HR-arbetet. Vi har gjort ett urval av frågor som vi valt att presentera i denna rapport. Vi tittar bland annat på HR-funktionens strategiska roll, ansvarsfördelningen mellan linjen och HR-funktionen, HT/IT-system, Flexibla arbetsformer, kompetensutveckling och bedömningssystem.

Ladda ner rapporten här

 

bok

Uppdrag ledare - att utvecklas i samverkande ledarskap

Denna bok är en sammanfattning och beskrivning av utvecklingsprogrammet Uppdrag Ledare som genomfördes 2008-2010 med syfte att utveckla ledarskapet i samband med centrumbildningar.

I uppdraget ingick att dokumentera programmet på ett sådant sätt att det skapar nytta och mervärde för deltagarna, samt att dokumentationen även kan fungera som inspiration och kunskapskälla för nya centrumföreståndare och andra ledarskapsintresserade. Resultatet är föreliggande bok.

Författare är Elizabeth Neu Morén & Peder Hård af Segerstad, IPF – Institutet för Personal- och Företagsutveckling.

För beställning av boken klicka här!

 

Back To Top