skip to Main Content

Ledningsgruppen är organisationens syresättare. Då handlar det om att utveckla gruppens förmåga att med motivation, arbetsglädje och utnyttjande av allas kompetenser och olikheter, effektivt samarbeta mot uppsatta mål och öka effektiviteten i det strategiska ledningsarbetet.

Framgångsrik utveckling av ledningsgrupper bygger bl a på att:

  • Fokusera på de långsiktigt strategiska ledningsfrågorna
  • Utveckla mål och arbetssätt utifrån gruppens uppdrag och syfte
  • Skapa ett gemensamt ansvar för hela verksamheten
  • Skapa insikt om värdet att arbeta i team
  • Tillvarata medlemmarnas specifika kompetens och förmåga utifrån ett helhetsansvar
  • Utveckla självinsikt och förståelsen för individuella likheter och olikheter
  • Arbeta med gruppens sammansättning, kompetenser, styrkor och svagheter
  • Skapa en plattform för effektiv kommunikation, tankeutbyte, måldiskussioner och samtal kring värderingar och etik
Charlotte

För mer information kontakta Charlotte Winberg.
E-post: charlotte.winberg@ipf.se
Tel: 070-399 41 46

Vår metodik
Samråd och situationsanpassning är en grundbult för framgångsrik ledningsgruppsutveckling. Det gäller att välja rätt metoder, pedagogik och kunskapsinslag utifrån behov och förutsättningar. Ett vanligt format omfattar två dagars introduktion, följt av 4–5 halvdagsträffar under ett års tid. Det ger en grundad start och möjlighet att följa gruppens utveckling med process och återkoppling under en längre tid. Någon form av personlighetsinventorium kan med fördel göras. Vid behov erbjuder vi som komplement handledning/coachning enskilt eller i grupp.

Läs mer om några av våra evidensbaserade metoder och instrument i grupp- och teamutveckling som ex GDQ och Losada Heaphy…. /länk/

Om GDQ – Group Development Questionnaire

GDQ är en av de metodiker IPF använder för att kvalitativt och kvantitativt mäta gruppers produktivitet och effektivitet över tid, utifrån högt ställda krav på reliabilitet och validitet. Metoden ger en nulägesbild jämfört med andra grupper, och används som utgångspunkt för gruppers egna utvecklingsarbete och för identifiering av eventuella externa stödinsatser.

Metodiken bygger på Susan Wheelans forskning som visar på mönster i hur grupper utvecklas i en viss riktning. Dessa har sedan delats in i fyra karaktäristiska utvecklingssteg som utgör basen i hennes modell – Integrative Model of Group Development (IMGD).

Läs mer om instrumentet GDQ här /länk till dokument (pdf)/  (som finns bifogat i mailet)

Om Losada/Heaphys

Mycket tyder på att resultaten från Losada/Heaphys (2004) studie har god potential att konkret och praktiskt bidra till en hållbar utveckling i arbetsteam eller arbetsenheter. Modellens dimensioner är väl förankrade i tidigare forskning om t ex lärande organisationer, organisationsförändring, företagsekonomi och beteendevetenskap. Det är ovanligt att man så tydligt lyckas förena organisations- och lärandepsykologi med konkreta, företagsekonomiska resultatmått. Modellen behöver dock prövas i svenska förhållanden och i miljöer som är komplexa och kunskapsintensiva. Originalstudien inkluderar inte heller effekterna på hälsa, vilket kommer att göras i denna studie.

Ett 20-tal organisationsenheter inom 4–5 kommuner och landsting kommer att inbjudas att medverka i projektets kvalitativa del. Medverkande organisationer får, samtidigt som de deltar i studien, praktisk träning och coachning i att utveckla sin kommunikation, en kunskap de givetvis kan nyttiggöra också utanför forskningssamarbetet. De får även en möjlighet till snabb återföring av de framväxande forskningsresultaten.

 

Back To Top