skip to Main Content

Kunskapsseminarier hösten 2017

Deltag på något av våra kunskapsseminarier inom organisation och ledarskap. Vi adresserar löpande och lyhört högaktuella teman för chefer, ledare och specialister. Våra seminarier arrangeras som interaktiva möten där vi kombinerar forskningens djup och perspektivseende, med verksamheters ofta komplexa utmaningar och dilemman. 

Onsdag 25 oktober 2017 kl. 09.00–10.15
(frukost från kl 08.30)

Motivation och ”Flow”

Vad kan organisationer göra för att uppmuntra motivation och Flow?  När vi är motiverade av inre drivkrafter kan vi i gynnsamma situationer hamna i ett tillstånd av Flow. Flow uppstår när det råder perfekt balans mellan svårighetsgrad och förmåga. I sådana situationer är vi fullt koncentrerade på uppgiften och får utlopp för vår kreativa energi. Flowtillståndet har visat sig vara ett lyckligt och djupt belönande tillstånd.  

Under frukosten utvecklas begreppet Flow och dess koppling till motivation och kreativitet. Vilka är kännetecknen på Flow? Hur kan en organisation stödja kreativitet och Flow?

Programledare är Fredrik Molin. Fredrik är konsult och forskare vid IPF. 

Tisdag 14 november 2017 kl. 09.00–10.15
(frukost från
kl
08.30) – Favorit i repris 

Kaos, komplexitet och drömmen om full koll på verksamheten

Idag framförs alltmer kritik mot överdriven styrning och kontroll av medarbetare i företag och förvaltningar. Kritiken har inriktats mot att den överdrivna mål- och resultatstyrningen bygger på en misstro gentemot professionerna, att den drar resurser som skulle kunna användas bättre i själva kärnverksamheten och att professionellt omdöme ersätts av indikatorer, nyckeltal och checklistor. Som drivkrafter bakom denna expansion av administrativa pålagor brukar framhållas digitaliseringen och, inom offentlig verksamhet, styrfilosofin ”New Public Management” som i korthet innebär en företagisering av offentlig verksamhet. 

Under parollen ”låt proffsen vara proffs” har regeringen tillsatt den sk Tillitsdelegationen med uppdrag att se över styrningen inom offentlig sektor. Syftet att minska detaljstyrningen till förmån för en mer strategisk styrning som kännetecknas av tillit och förtroende. En utmaning för våra interna ledningsfunktioner, inte minst HR, blir då att utveckla former för styrning och uppföljning som balanserar behovet av kontroll utan att begränsa möjligheterna till motivation, innovation och utveckling i verksamheten. 

Frukostseminariet adresserar ett antal utmaningar för HR och andra ledningsfunktioner: Vad innebär en mer verksamhetsanpassad styrning? Hur kan HR bidra? Vilka kompetensmässiga konsekvenser skulle en orientering mot en mer tillitsbaserad styrning innebära för våra ledningsfunktioner?

Programledare är Bo Månson och Johan Hansson från IPF. Bo är seniorkonsult och Johan är seniorkonsult och forskare. 

Tisdag 12 december 2017 kl. 09.00-10.15
(frukost från
kl 08.30)

Att lyfta de centrala ledningsfrågorna

Om ledningsgruppers syfte och uppdrag
För att få en ledningsgrupp att vara produktiv och arbeta effektivt krävs några grundelement, framförallt att samtliga medlemmar vet gruppens syfte och uppdrag. Vår erfarenhet är att medlemmarna har olika bilder och förståelse för detta. Att ta sig tid att lyssna in vad medlemmarna har förstått, för att få en gemensam bild att utgå från. När gruppen vet varför den finns till och vad den ska fokusera på, då kan arbetet gå vidare med att sätta mål. Därutifrån kan formerna för arbetssättet i gruppen sättas så att deltagarna har ett helhetsansvar och kan komma uppnå målen. Strukturerna och formerna är en grundförutsättning för gruppens fortsatta utveckling och framgång. 

Vi arbetar sedan länge med Mytodrama® – en pedagogik där vi använder starka berättelser om ledarskap som utgångspunkt för att arbeta med aktuella frågor om ledarskapets dilemmor. Ett av våra mytodramer är Shakespeares Kung Arthur och det runda bordets magi som knyter an till frågor om makt, lojalitet och ledningsgruppens eviga dilemmor. 

Följ med på en annorlunda frukost om inspirerande ledarskap och få en inblick i hur Shakespeare fortfarande kan hjälpa oss förstå och reflektera över de eviga utmaningarna vi möter i ledarskapet.

Programledare är Kira von Knorring Nordmark, seniorkonsult vid IPF.

ANMÄLAN

Frukostseminarier

Pris: 300 kr exkl. moms per frukostmöte. I priset ingår frukost. Frukost serveras från kl 08.30.

Plats: Personal & Ledarskap, Kommendörsgatan 25, Stockholm. Obs! Ingång i hörnet Kommendörsgatan/Jungfrugatan.

OBS: Obligatorisk föranmälan, begränsat antal platser.

För mer information kontakta Charlotte Winberg.
E-post: charlotte.winberg@ipf.se
Tel: 070-399 41 46

Back To Top