skip to Main Content

Berättelsen om myndighetschefens utvecklingsresa

Vad betyder det att vara myndighetschef? Hur påverkas man av rollen? Utifrån att under mer än 12 år ha följt myndighetschefer under hela deras förordnandetid lyfter IPF:s Kira von Knorring Nordmark och Gunnar Westling fram intressanta utvecklingsmönster som går igen. Detta presenteras i IPF-skriften ”berättelsen om myndighetschefens utvecklingsresa”

Vi ställer oss frågan: Vilka utmaningar möter en myndighetschef, utifrån ett chefs- och ledarperspektiv? Vad lär sig chefen av att hantera dessa utmaningar? Och, inte minst, vad kan förklara de ofta återkommande mönster vi ser i myndighetschefers utvecklingsresa?

Du kan beställa skriften HÄR

Spontanitet och samspel, ett projekt för Riksidrottsförbundet

31 idrottsföreningar från norr till söder har varit föremål för ett projekt med fokus på idrottsrörelsens arbete med integration. Föreningarna har i workshops bidragit med hur de skapar samhällsnytta genom att stödja och integrera nyanlända. Exemplen visar hur självorganisering och spontanitet på lokal nivå tycks vara en viktig förutsättning för att lyckas.

För mer information kontakta Fredrik Molin, eller ladda ner rapporten HÄR

Lärprojekt för unga i arbete

På uppdrag av Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) i samarbete med Arbetsförmedlingen, och i samverkan med SKL och ett antal partsorganisationer, har IPF bedrivit ett forsknings- och lärprojekt där syftet är att finna bättre vägar för att få unga till arbete genom att studera positiva exempel.

I projektet har utvalda kommuner och lokala arbetsförmedlingar, samt utvalda företag, under ett år, givits möjlighet att diskutera, analysera och systematisera kunskap och erfarenheter utifrån det som gör positiv skillnad i arbetet med att fåhttp://www.dua.se/publikationer unga i arbete.

För mer information kontakta Katarina Barrling eller ladda ner rapporten HÄR

Stamina-modellen, systematiskt arbetsmiljöarbete i kommuner

Projektet var ett AFA-finansierat forskningsprojekt som följde införandet och användandet av en stödmodell för systematiskt arbetsmiljöarbete, STAMINA, i 18 svenska kommuner. Resultaten visar en förbättrad kommunikation och en ökad förståelse för det gemensamma uppdraget i deltagande arbetsgrupper. Framgångsfaktorer som framkom var: uthållighet över tid, stöd från ledning, förankring av arbetssättet på alla nivåer i organisationen och medarbetarnas aktiva deltagande i att driva och utveckla den lokala arbetsmiljön.

För mer information kontakta Fredrik Molin, eller ladda ner artikeln HÄR

Flaggskeppsfabriken – styrkor i svensk produktion

I denna bok beskrivs lärdomar, erfarenheter, idéer och praktiska exempel från tio ledande tillverkningsföretag med produktion i Sverige som deltagit i ett drygt treårigt utvecklingsprojekt: Den svenska flaggskeppsfabriken. Projektet har drivits i två omgångar under åren 2012-2015 av Teknikföretagen och IF Metall gemensamt, med stöd av Vinnova. Följeforskning har bedrivits av IPF i projektet.

För mer information kontakta Birgitta Södergren eller ladda ner rapporten HÄR

 

Tillit och professionell samverkan i elevhälsan – en fallstudie i Falun (för Tillitsdelegationen)

Förmågan att samverka över professions- och organisationsgränser i Falu kommun för att åstadkomma tidiga och samordnade insatser för barn med särskilda behov är temat för en rapport i Tillitsdelegationens forskningsantologi (SOU 2018:38) av IPF:s forskare Johan Hansson.

För mer information kontakta Johan Hansson eller ladda ner rapporten HÄR

 

Demokratins framtid – en forskningsantologi på uppdrag av Sveriges Riksdag

En forskningsantologi på uppdrag av Sveriges Riksdag där ledande forskare ger sin syn på demokrati och demokratiska processer. I fokus står demokratins tillstånd idag och med detta som utgångspunkt tecknas också olika framtidsscenarier. Redaktörer är IPF:s forskare docent Katarina Barrling och Sören Holmberg, professor emeritus vid Göteborgs universitet

För mer information kontakta Katarina Barrling, eller ladda ner antologin HÄR

 

Ny chef – praktisk och mental beredskap för ledare

Vad innebär det att vara ledare? Hur kan man utveckla sin grupp? Hur för man ett svårt samtal? IPF-medarbetaren Eva Norrman Brandt är författare till Ny chef – praktisk och mental beredskap för ledare som nu kommit ut i ny utgåva.

För mer information kontakta Eva Norrman Brandt eller beställ boken på förlaget HÄR

Bokkapitel – Styrningsideal och ledarstil

I antologin Ledarskap, utveckling, lärande förenas forskare från flera vetenskapliga discipliner i forskningsintressen som handlar om styrning, ledning och organisering av kunskapsintensiva och professionstunga organisationer. I ett kapitel författat av IPF:s forskare Johan Hansson och Fredrik Molin diskuteras hur skolans utmaningar kan hanteras av ett ledarskap som uppmärksammar några centrala aspekter av skolan som organisation, framför allt samspelet mellan kultur och styrning. Boken vänder sig i första hand till verksamma och blivande rektorer och förskolechefer, men även till lärare, skolchefer, politiker och andra tjänstemän inom lokal och statlig skolförvaltning.

För mer information kontakta Johan Hansson och Fredrik Molin, eller beställ boken via förlaget HÄR

Balanserad kommunikation – en nyckel till ökad produktivitet och hälsa

En översiktlig forskningsrapport om resultaten från projektet Balanserad kommunikation finns för nedladdning här. I rapporten kan du läsa mer dels om bakgrunden till projektet, och om lärdomar från svenska organisationer. Här beskrivs också kortfattat erfarenheterna av att träna och använda modellen, och hur olika kommunikationsmönster kan se ut. Det finns också ett avsnitt om det studerade sambandet mellan psykosociala friskfaktorer och kommunikation.

För mer information kontakta Fredrik Molin eller ladda ner rapporten HÄR

Employee perspectives on indivualized pay: Attitudes and fairness perceptions

Användingen av individuell lönesättning har ökat dramatiskt i Sverige. För att detta system ska fungera som en sporre, måste lönesystemet uppfattas som rättvist eller ”fair”. Avhandlingen fokuserar på de olika subjektiva upplevelser som uppstår i samband med individuell lönesättning. Sammanfattningsvis tyder resultaten på att upplevelser av ett välfungerande arbetsklimat, transparenta kopplingar mellan prestation och löneökningar, samt likvärdiga förutsättningar, bidrar till att det individuella lönesättningssystemet upplevs som mer ”fair”.

För mer information kontakta Teresia Stråberg eller ladda ner rapporten HÄR

Arbetsorganisation som innovationsmotor – en innovationsagenda för svenska skolor

Under 2015 undersökte IPF tillsammans med institutionen för didaktik, pedagogik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet gymnasieskolans arbetsorganisation i syfte att identifiera styrkor och svagheter samt områden där fortsatt forskning skulle behövas. Projektet är en förstudie och meningen är att de frågeställningar som presenteras i denna förstudie ska generera fortsatt forskning på området.

Forskningsprojektet är finansiserat av AFA. I projektet har IPF samarbetat med enheten för arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

För mer information kontakta Johan Hansson eller ladda ner rapporten HÄR

The Art of Communication – Investigating the Dynamics of Work Group Meetings in a Natural Environment

IPF:s forskare Fredrik Molin fokuserade i sitt avhandlingsarbete på hur lärande- och kommunikationsklimatet i arbetsgrupper kan ge ökade prestationer och bättre hälsa i organisationer. Avhandlingen har publicerats via Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Avhandlingen kan laddas ner i sin helhet. Klicka här.

New Public Management på operativ nivå – Om chefsskapets förutsättningar i den kommunala praktiken

Marknadsorienterade reformer inom utbildningssektorn, populärt kallat New Public Management, har bidragit till olika effekter. Ek. Dr. Elizabeth Neu Morén, Ek Dr. Johan Hansson och Fil. Dr. Teresia Stråberg samtliga vid IPF har i sin forskning undersökt några av dessa effekter med fokus på rektorns förändrade roll. En iakttagelse är att många av dagens rektorer känner sig mer som VD än pedagogisk ledare.

Forskningsprojektet har letts av IPF och finansierats av VINNOVA.

För mer information kontakta Johan Hansson

Perspektiv på styrning – Hur ser styrning ut som främjar motivation och innovation i kunskapsintensiva verksamheter?

En kunskapsöversikt inom området styrning, motivation och kreativitet på uppdrag av Trafikverket. Slutsatser som dras är att olika kompletterande sätt att styra organisationer, genom strukturer, värderingar, lärande, nyckeltal, ledarskap, kulturer, synsätt o.s.v. bör ses som en helhet. Dessa sätt att styra skapar förutsättningar för individens motivation och kreativitet. Detta talar också för ett ökat samarbete mellan olika professioner, nivåer och funktioner i arbetet med organisering, ledning och styrning.

För mer information kontakta Johan Hansson eller ledda ner studien HÄR

Uppdrag ledare – att utvecklas i samverkande ledarskap

Denna bok är en sammanfattning och beskrivning av utvecklingsprogrammet Uppdrag Ledare som genomfördes 2008-2010 med syfte att utveckla ledarskapet i samband med centrumbildningar.

I uppdraget ingick att dokumentera programmet på ett sådant sätt att det skapar nytta och mervärde för deltagarna, samt att dokumentationen även kan fungera som inspiration och kunskapskälla för nya centrumföreståndare och andra ledarskapsintresserade. Resultatet är föreliggande bok.

Författare är Elizabeth Neu Morén & Peder Hård af Segerstad, IPF – Institutet för Personal- och Företagsutveckling.

För beställning av boken klicka här!

Back To Top